»  Imieniny: Wandy, Zenona, Albina
RSS 2.0 English Deutsch
Biuletyn »BIP dla gminy Jarocin
  


powrót2011-08-22 | EkoLOGICZNIE z ZGO

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie działa już na lokalnym rynku ponad 8 lat. Początki były trudne. Majątek spółki stanowiło głównie składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położone na otwartym terenie, administracyjnie należącym do wsi Witaszyczki, około 3 km od centrum Jarocina. Na tymczasową siedzibę spółki zaadaptowano stary budynek, dotychczas wykorzystywany jako podręczny magazyn, zaplanowano systematyczny rozwój i unowocześnianie sprzętu. Idąc zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju firmy, systematycznie rozszerzano zakres świadczonych usług. Jeszcze w roku 2003 zakupiono specjalistyczny samochód i uruchomiono wywóz odpadów niesegregowanych z terenu Gminy Jarocin.

Darmowe zbiórki surowców wtórnych
Myśląc jednak o przyszłości i stawiając na ekologię firma nie chciała poprzestać tylko na wywozie odpadów niesegregowanych. Spółka wprowadziła bezpłatną usługę zbiórki odpadów segregowanych "u źródła" w zabudowie jednorodzinnej. Początkowo usługą objęto część Jarocina oraz miejscowość Witaszyczki. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz akceptacją mieszkańców. Obecnie swoim zasięgiem obejmuje już całą gminę Jarocin, 7 gmin wchodzących w skład "Porozumienia Międzygminnego" oraz gminę Odolanów. Dla Spółki jest to łącznie 38 tras, dla których raz w miesiącu prowadzona jest selektywna zbiórka surowców wtórnych. W oddzielnych workach zbierane jest szkło białe, szkło kolorowe, makulatura oraz tworzywo typu PET. Zbiórka odbywa się bezpłatnie. Harmonogram tras dostępny jest na ulotce informacyjnej a także na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Odpadami www.zgo-jarocin.pl.

Opłacalna segregacja
Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, który prowadzi selektywną zbiórkę, czyli segreguje odpady, może liczyć na 20% zniżki w stosunku do opłaty, jaka została naliczona za odbieranie odpadów komunalnych po spełnieniu warunków opisanych poniżej. Aby uzyskać taki upust wystarczy w ciągu roku przekazać minimum dwanaście worków odpadów selektywnie zebranych. Nie ma znaczenia, czy jest to jeden worek miesięcznie, czy po dwa worki co dwa miesiące. Suma na koniec roku powinna wynosić 12 worków. Można zatem powiedzieć, że wysegregowany jeden worek w miesiącu równa się o 20 % mniejszy rachunek za wywóz śmieci.

Segregacja przy taśmie
Jesienią ubiegłego roku jarocińska spółka zakończyła kolejny etap rozbudowy Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami. To blisko 1,5 hektarowy, plac do magazynowania i przerobu surowców i odpadów. Powstała też hala do segregacji odpadów i tzw. gratowisko, czyli punkt odbioru odpadów problemowych. W hali do segregacji odpadów opakowaniowych przy pomocy taśmociągu sortowane są odpady na frakcje w zależności od rodzaju np. opakowania z tworzyw sztucznych są rozdzielane na plastik biały, zielony, niebieski, folię i chemię z gospodarstwa domowego i są dalej belowane a następnie oddawane do recyklingu. Pod pojęciem recyklingu rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia. W ramach budowy Centrum Gospodarki Odpadami powstał plac do magazynowania i przerobu surowców, odpadów. To jedna z najważniejszych inwestycji proekologicznych nie tylko dla gminy Jarocin, ale także dla całego regionu. CGO budowane przez Zakład Gospodarki Odpadami jest bowiem jedynym tego typu zakładem w obrębie 50km. Docelowo ma zajmować się odbiorem, segregacją oraz przetwarzaniem odpadów z gmin objętych "Porozumieniem Międzygminnym", według najbardziej rygorystycznych wymogów unijnych dotyczących ochrony środowiska i postępowania z odpadami. Zadaniem Centrum jest segregacja surowców wtórnych, odzyskiwanie odpadów oraz selektywny odbiór odpadów niebezpiecznych. Spółka ZGO może pochwalić się także tym, że pomimo zwiększonej opłaty Marszałkowskiej, wysokiej inflacji oraz podwyżki VAT-u ceny netto za przyjęcie odpadów na składowisko śmieci w 2011roku pozostały bez zmian. Pozwala to firmom wywozowym stosować przystępne ceny za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dla pokoleń
Segregacja powoli staje się powszechnym zwyczajem. Zarówno selektywna zbiórka surowców jak i recykling stanowią szansę na uporanie się ze stertami zalegających na wysypiskach odpadów. Szansa ta jest tym większa im większa jest świadomość społeczna i przekonanie o konieczności segregacji odpadów. Na szczęście świadomość w społeczeństwie wciąż wzrasta. Dzięki temu możemy mieć nadzieję, że przyszłe pokolenia odziedziczą po nas w spadku coś więcej niż tylko góry niepotrzebnych śmieci.powrót